+36 30 99 22 245 | ENC bérlés ügyében hívja a +36 70 41 05 808 számot! info@azuretravel.hu

ADATVÉDELEM

Azure Travel adatvédelmi tájékoztató

 

 

Milyen információkat kérünk Öntől?

Az információk tartalmazhatják:
– az Ön nevét és kapcsolattartási adatait, ideértve például levelezési és e-mail címét, fax- éstelefonszámát, egyéb internetes elérhetőségét;
– az Ön születési idejét, utazási okmányának (személyi igazolvány, útlevél) azonosítószámát

Az általunk gyűjtött információk egy része az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.. évi CXII. törvény („Adatvédelmi Törvény”) szerinti ‘Személyes Adat.’ Ez azt jelenti, hogy az adat kapcsolatba hozható Önnel, illetve az adat alapján az Ön személye azonosítható. Ilyen különösen az Ön neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, Önre vonatkozó következtetés. A Személyes Adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata Önnel helyreállítható. Akkor
helyreállítható Önnel a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Mire használjuk az Ön által adott információkat?

Az Önnel kapcsolatos információkat a következő célok érdekében használjuk fel:
– regisztrálni Önt a weboldalunkon vagy weboldalunk által nyújtott szolgáltatásaink nyújtása céljából (ideértve minden velünk, a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos információ keresését vagy kérését);
– piacunk, fogyasztóink, termékeink és szolgáltatásaink kiértékelése és elemzése céljából (ideértve az Ön véleményének kikérését termékeinkről illetve szolgáltatásainkról, valamint fogyasztói igényfelmérés végzését);
– az általunk ajánlott termékek és szolgáltatások nyújtása, ellenőrzése, átdolgozása illetve fejlesztése céljából;
– az Önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeink (ideértve a termékeink és szolgáltatásaink Ön részére történő eladását) és fogyasztóvédelmi eljárásaink részeként, továbbá minden hasonló jellegű szerződéses kötelezettségeink teljesítése céljából;
– ingyenes nyereményjátékok, vetélkedők és promóciók szervezése céljából;

Kizárólag automatizált adatfeldolgozással az érintett személyes jellemzőinek értékelésén alapuló döntés meghozatalára csak akkor kerülhet sor, ha a döntést (a) valamely szerződés megkötése vagy teljesítése során hozták, feltéve hogy azt Ön kezdeményezte, vagy (b) olyan törvény teszi lehetővé, amely az Ön jogos érdekeit
biztosító intézkedéseket is megállapítja. Az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés esetén Önt – kérelmére – tájékoztatni fogjuk az alkalmazott módszerről és annak lényegéről, valamint az érintettnek álláspontja kifejtésére lehetőséget kell biztosítani.

Milyen módon gyűjtünk személyes információkat?

Az Önnel kapcsolatos információkat különféle módszerekkel gyűjtjük, ideértve az eseteket:
– mikor az Azure Travel Kft. weboldalain keresztül bocsátja Ön a rendelkezésünkre;
– mikor Ön személyesen, telefonon, írásban, interneten keresztül, szolgáltatásaink használatával vagy egyéb módon lép kapcsolatba velünk és információt bocsát rendelkezésünkre, vagy;
– az információt az Azure Travel-al összefüggő internetes kommunikáció céljából Ön önkéntesen nyilvánosságra hozza.

Az Önnel kapcsolatos információkat együtt kezelhetjük és a fenti felhasználási célokkal összefüggésben összekapcsolhatjuk olyan adatokkal, melyeket Ön más módon biztosít számunkra vagy melyeket harmadik féltől szerzünk be. Ezen információk tárolására sor kerülhet egyesített illetve elkülönített adatbázisokban is. Az Önnel kapcsolatos információt csak addig őrizzük, amíg azon cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas, amelynek elérése miatt a gyűjtésére sor került, illetve addig, amíg bármely szerződés vagy jogszabály azt lehetővé teszi. Nem gyűjtünk információkat szükségtelen mértékben, sem olyan információkat, melyek szükségtelenek vagy nem alkalmasak az elérni kívánt cél megvalósításához.

Az Adatvédelmi Törvényben a Személyes Adatok kezeléséhez előírt hozzájárulást Öntől többek között az alábbi
formákban szerezzük be:
– elektronikus úton külön szövegdobozban;
– nyomtatott dokumentumon írásban rögzítjük, hogy a személyes adatoknak az iraton való megadásával Ön hozzájárul az adatkezeléshez;
– telefonon, a beszélgetés előtt Önt tájékoztatjuk arról, hogy az ügyintézővel folytatott beszélgetés rögzítésre kerül és az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulás rögzítésre kerül;
– az információt az Azure Travel Kft-vel összefüggő internetes kommunikáció céljából Ön önkéntesen nyilvánosságra hozza.

Kivel osztjuk meg az Önnel kapcsolatos információkat?

Az Önnel kapcsolatos Személyes Adatokat az Ön engedélye nélkül nem tesszük hozzáférhetővé harmadik fél részére, kivéve:
– abban az esetben, ha alkalmazottaink, az Azure Travel Kft. tagjai, ügynökeink, szállítóink illetve kereskedelmi partnereink részéről az adatkezelés céljával összefüggően végrehajtandó feladatok teljesítése miatt az szükséges (ideértve az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat) az értékesítésben történő segítségnyújtást, piackutatást, fogyasztók részére nyújtandó szolgáltatásokat; számlakezelést, az Ön részére biztosítandó termékek és szolgáltatások nyújtását és ellenőrzését, nyereményjátékokat, vetélkedőket illetve promóciós célokat);
– abban az esetben, ha az Önnel kapcsolatos információ más cégekkel, pénzügyi szervezetekkel vagy állami szervekkel történő közlése (jogszabályban meghatározottak szerint) bűnmegelőzési illetve fogyasztóvédelmi okokból szükséges vagy kívánatos;
– amennyiben jogszabály előírja vagy lehetővé teszi.

Abban az esetben, ha az Ön Személyes Adatát gondosan kiválasztott harmadik féllel vagy a fenti felsorolásban szereplő harmadik féllel megosztjuk, minden esetben eleget teszünk az adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírásoknak, szükség esetén a harmadik féllel kötött szerződéses rendelkezések útján biztosítva, hogy a
harmadik fél:

ne használhassa fel az Ön Személyes Adatát az általunk megjelöltektől, illetve a jelen iránymutatásban foglaltaktól eltérő célokra, és megfelelő biztonsági intézkedéseket tegyen annak érdekében, hogy megvédje az Ön Személyes Adatát különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Ha megosztjuk az Ön Személyes Adatát az Európai Gazdasági Térségen kívül adatkezelést folytató vagy adatfeldolgozást végző tagjaival vagy más, az Európai Gazdasági Térségen kívül adatkezelést folytató vagy adatfeldolgozást végző harmadik féllel, szükség esetén előzetesen megbizonyosodunk arról, hogy az Ön
Személyes Adata legalább olyan, megfelelő szintű védelemben fog részesülni, mint amilyet az Adatvédelmi Törvény ír elő számunkra.

Mi minden szükséges óvintézkedést megteszünk annak biztosítása érdekében, hogy azon alkalmazottaink, akik hozzáférhetnek az Önnel kapcsolatos információkhoz, megfelelő oktatásban részesülnek és így az információt a jelen iránymutatással illetve az adatvédelmi jogszabályokban foglalt kötelezettségekkel összhangban tudják
kezelni. Azon alkalmazottainkat, akik ezen kötelezettségüket nem megfelelően teljesítik, szükség esetén fegyelmi felelősségre vonjuk.

Hogyan kérhet tájékoztatást általunk kezelt adatairól, ill. hogyan módosíthatók az Önről kezelt adatok?

Az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően Önnek joga van bármikor tájékoztatást kérni Személyes Adatainak kezeléséről. A tájékoztatás ingyenes. Az Ön ilyen jellegű kérését annak benyújtásától számított 30 napon belül teljesítjük. Amennyiben Ön Személyes Adatai kezelésével kapcsolatos kéréssel kíván hozzánk fordulni, kérjük
lépjen kapcsolatba velünk az utazas@azuretravel.hu elérhetőségünkön. Kérjük, segítsen bennünket abban, hogy az Önnel kapcsolatos információ pontos, teljes és naprakész legyen. Amennyiben Ön úgy találja, hogy bármely, általunk kezelt, Önnel kapcsolatos információ helytelen vagy hiányos, kérjük lépjen kapcsolatba velünk a fent említett elérhetőségen. Bármely ilyen információt a lehető legrövidebb időn belül kijavítunk, illetve frissítünk. Önnek jogában áll továbbá a jelen tájékoztatóban meghatározott elérhetőségeken (i) tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről; (ii) kérni adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével –
törlését vagy zárolását; (iii) az Adatvédelmi Törvényben meghatározott esetben tiltakozhat Személyes Adatai kezelése ellen; (iv) jogainak megsértése esetén, valamint az Adatvédelmi Törvényben meghatározott esetben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz és bírósághoz fordulni; és (v) követelni az adatai jogellenes kezelésével kapcsolatos, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével összefüggő Önnek okozott kár megtérítését. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Adatvédelmi Törvény 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák. Felhívjuk figyelmét, hogy egyes esetekben, a jelen tájékoztatóban meghatározott adatfelhasználásokkal összefüggésben a személyes adatokat az adatkezelő az Adatvédelmi Törvény 6. § (5) alapján is kezelheti. Ez azt jelenti, hogy a személyes adatok kezelésére az adatkezelőre vonatkozó egyes jogi kötelezettségek teljesítése céljából, valamint az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükség lehet. Ezen esetekben a személyes adatok az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhetők. Az adatkezelő elérhetőségein ezzel kapcsolatban további információt kérhet.

Mit tesz az Azure Travel az Önnel kapcsolatos adatok védelme érdekében?

Kötelességünk biztosítani az Önnel kapcsolatos információk védelmét. Abból a célból, hogy megvédjük az Ön Személyes Adatát különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen, ésszerű fizikai, elektronikus és igazgatási eljárásokat foganatosítottunk. Ezen tevékenységünk során különös tekintettel vagyunk arra, hogy az Ön Személyes Adatának kezelése során megakadályozzunk minden jogellenes illetve illetéktelen eljárást. Mindezen
intézkedések ellenére az Ön információjának biztonságát teljes mértékben nem tudjuk garantálni.

Az Ön információinak biztonságát a következő eszközökkel védjük:
– kódolás használatával, ahol ez lehetséges;
– jelszavas védelem használatával, ahol ez alkalmazható; és
– az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (például csak azon alkalmazottaink férhetnek hozzá,
akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges).

Kérjük, segítsen nekünk az információk megóvásában azzal, hogy nem használ nyilvánvaló bejelentkezési nevet illetve jelszót, a jelszava rendszeres megváltoztatásával, és kérjük, hogy jelszavát ne tegye hozzáférhetővé más személy számára.

 

1. Az adatkezelő neve: Azure Travel Kft.

2. Az adatkezelő címe: 1171., Budapest Berky Lili utca 58.

3. Elérhetőség:               e-mail: utazas@azuretravel.hu              telefon: 06-36- 350-6707

4. Az adatkezelés megnevezése:
Az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében történik.

5. Az adatkezelés jogalapja: A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) a.) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

6. A kezelt adatok köre:
A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok név, e-mail cím, lakcím, telefonszám
B. A felhasználó döntése alapján további megadott adatok: pl. neme, érdeklődési körét az idegenforgalom esetében, születési dátuma, szolgáltatásainkkal kapcsolatos tapasztalatok, így az Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. § (2) bekezdése szerinti különleges adatok kizárólag az érintett írásbeli hozzájárulása alapján kezelhető.

7. Az adatkezelés célja: A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása (keresési szokásainak rögzítése, korábbi foglalásainak megtekintése), valamint a megrendelt szolgáltatások lehetősége. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

8. Az adatkezelés időtartama: A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított maximum 30 napon belül töröljük az adatokat, melyről írásban vagyunk kötelesek értesíteni a felhasználót. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát azonnal törölheti.

9. A személyes adatok törlése: A törlési igényt e-mailben kell eljuttatni. Az adatkezelő a törlési igény beérkezésétől számított 30 napon belül törli az adatokat.

10. Személyre szabott reklámok/tartalmak: A felhasználók érdeklődési körének megfelelően az adatkezelő személyre szabott saját reklámokat küldhet felhasználó e-mail, illetve levelezési címére, melyhez felhasználó jelen nyilatkozat elfogadásával hozzájárul. A levelek tartalmának kiosztása gép által történik, a kiosztás során
személyes adatok nem kerülnek átadásra, feldolgozásra, az adatok elemzése, vizsgálata nem szükséges. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja.

11. Adatfeldolgozó megnevezése: Azure Travel Kft.

12. Adatfeldolgozó címe: 1171.,Budapest Berky Lili 58.

13. Adatfeldolgozás megnevezése: Törlési igények végrehajtása, az adatok biztonságos tárolása.

14. Adatbiztonsági intézkedések: Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyeket a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok
technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.

15. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége: Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

16. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban: Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben info@ibusz.hu címre kell eljuttatni, amire 30 napon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

18. Jogérvényesítési lehetőségek:
A felhasználó jogérvényesítési lehetőségei szerint tiltakozhat az adatkezelés ellen. Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban
továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a felhasználó az adatkezelőnek a fentiek alapján meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – e törvény szerint bírósághoz fordulhat. Felhasználó lehetősége továbbá a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtti jogérvényesítés. Felhasználó fentieken túlmenően jogszabálysértés esetén a mindenkori adatvédelmi biztoshoz is fordulhat.

19. Hatályos jogszabályok:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól. Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre.