+36 30 99 22 245 | ENC bérlés ügyében hívja a +36 70 41 05 808 számot! info@azuretravel.hu

PANASZKEZELÉS

FOGYASZTÓVÉDELEM-BÉKÉLTETÉS

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy panaszt benyújthatnak irodánkban és a 1171 Budapest, Berky Lili. 58. sz. alatti székhelyen, levelezési cím: 1171 Budapest, Berky Lili. 58. A panaszok benyújthatók elektronikus levélben is az alábbi e-mail címen:

utazas@azuretravel.hu

Az írásbeli panaszt társaságunk a beérkezésétől számított harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja. A fogyasztó a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha a panaszügyének rendezését irodánknál megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. A békéltető testületek székhelyéről, telefonos és internetes elérhetőségéről, levelezési címéről az alábbi weboldalon találnak részletes tájékoztatást:

www.bekeltetes.hu,
„Testületek” menüpont.

Tájékoztatjuk, hogy az Azure Travel Kft. a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást az alábbiak szerint: Az Azure Travel Kft. a békéltető eljárásban együttműködik, az eljáró tanács döntését – előzetesen – kötelezőként nem ismeri el, alávetési nyilatkozatot nem tesz.

Internetes cím: www.azuretravel.hu
Központi telefonszám: +36-30- 350-6707